บุคลากรส่วนสิ่งแวดล้อม

บุคลากรส่วนสิ่งแวดล้อม

นายมหิทธิ์  วงศ์ษา

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน

นายวิภู บุษบัน

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการใช้ทรัพยากรดิน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวสุชญา สุทธิวรรณกุล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

นายชาตรี ต่อฤทธิ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

   นางสาวจีรวรรณ พรหมมา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวสุกัญญา พันธุ์ทอง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

  นางสาวสุพรรณ์ บุตะเคียน

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1

นางสาวพรศิริ  คณะใหญ่

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

นางสาววรางค์ลักนณ์  ณ ศร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

นายธวัชชัย  ศรีภักดี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

นางสาวกมลวรรณ  มัณยากาศ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 

 

นางสาวภัทรชนก  ศิริธร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นางสาวเกวลี  อรรถสมุทร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวจิภาชา  ไชยชนะ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวปิยะมาภรณ์  แต้มมณี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

 

นางสาวณัฐวิรมณ  รักษา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

ฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 2
 

นายมหิทธิ์  วงศ์ษา

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 2

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

 

นางสาววันทนีย์  สกุลศักดิ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

 

นางสาวพัชราภรณ์  ธรรมบำรุง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

  นายโสรัจจ์  นนทศักดิ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 

นางสาวดนิตา  อยู่สุขวรกุล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวภัทริยา  แช่มโสภา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวณัชณิชา  แสงวิเชียร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

 

นางสาวภัณฑิลา  จินดาธนศาล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวญาณิศา  กึนพันธ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายธุรการ 
 

นางสาวณัตินี  สมชัย

พนักงานพิมพ์ ส.4

 

นางสาวสุดามาส  มณีพรพล

เจ้าพนักงานธุรการ

 

  นางสาวพรพิมล  มวลมนตรี

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวศุภพิชญ์  ประพงษ์ภัฒน์

นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาววิลาวรรณ  สวนกูล

นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวพรทิพธ์  สูคลาพา

เจ้าหน้าที่ประสานงาน