คณะ คชก. ลงสำรวจพื้นที่โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประตูระบายน้ำบ้านวังยาว จ.ลำปาง

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นางสาววันทนีย์ สกุลศักดิ์ และนางสาววรางค์ลักขณ์ ณ ศร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ผู้แทนสำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) สำรวจพื้นที่โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ประตูระบายน้ำบ้านวังยาว จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ และบริษัทที่ปรึกษา ณ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
สำหรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังยาว ในปี 2557 กรมชลประทาน ได้จัดทำรายงานวางโครงการพิเศษ (Special Study) ผลการศึกษาร่วมกับการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วม สรุปได้ว่า ที่ตั้งหัวงานจะอยู่ที่ บริเวณบ้านอ้อ คือ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เนื่องจากเป็นโครงการก่อสร้างอาคารกั้นแม่น้ำสายหลัก (แม่น้ำวัง) จึงเข้าข่ายประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมเรื่องกำหนด ประเภทและขนาดโครงการ หรือกิจการซึ่งต้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในปี 2558 จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยจัดอยู่ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (2558-2569)

 

 

 

 

ก่อนหน้า

กรมชลประทานติดตาม ฟลัดเวย์ มูลค่า 9,800 ล้านบาท แก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองนครฯ ซ้ำซาก

ถัดไป

สำรวจพื้นที่เพื่อปรับภูมิทัศน์ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงฯ จ.ชลบุรี