รัชกาลที่ 10 เสด็จเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ณ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น โดยส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดนิทรรศการแบบจำลองการบริหารจัดการโครงการอ่างเก็บนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี

 

โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา หรือเดิมชื่อว่า โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง 32.75 เมตร กว้าง 9 เมตร ยาว 3,967.51 เมตร เก็บกักน้ำได้ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้สามารถขยายพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนจำนวน 111,300 ไร่ และฤดูแล้งจำนวน 45,000 ไร่ นอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ยังช่วยรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็ม น้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง ซึ่งที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรและระบบน้ำประปาในช่วงฤดูแล้งเป็นประจำเกือบทุกปี ที่สำคัญอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าไม้อีกด้วย

 

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เดินชมนิทรรศการแบบจำลองการบริหารจัดการโครงการอ่างเก็บนฤบดินทรจินดา โดยมีนายมหิทธิ์ วงศ์ษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นผู้อธิบายและพาเยี่ยมชมรูปแบบการบริหารจัดการน้ำในโครงการ พร้อมทั้งอธิบายพื้นที่ด้านพัฒนาอาชีพของประชาชน เช่น การมอบปัจจัยการผลิตทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และประมง การฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบเกษตรแบบบูรณาการ การพัฒนาอาชีพประมงน้ำจืด

 

 

 

 

    

 

  

  

 

 

ก่อนหน้า

เตรียมความพร้อมพิธีเปิดอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

ถัดไป

ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ