ยินดีต้อนรับ ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

หนังสือเวียน/ประกาศ/คำสั่ง

[ 07 เม.ษ. 2564 ] บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2564
[ 15 มี.ค. 2564 ] แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ชป. 136 และ ชป.136-01 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 10 มี.ค. 2564 ] บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2564
[ 10 มี.ค. 2564 ] บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
[ 09 ม.ค. 2564 ] บัญชีรายรีับ-รานจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2563
[ 26 ธ.ค. 2563 ] การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2563 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และแจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
[ 18 ธ.ค. 2563 ] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564
[ 04 ก.ย. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (จำนวน 9 ตำแหน่ง)
[ 19 ส.ค. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 5213
[ 31 มี.ค. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสมบูรณ์ จวนเจริญ)
[ 17 ก.พ. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 5212 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
[ 09 ธ.ค. 2563 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายนิคม วงศ์ก่องแก้ว)
[ 13 ก.ย. 2563 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (จำนวน 1 ราย) นายนพดล ผากา
[ 02 ก.ย. 2563 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสมชัย คงทอง)
[ 22 ก.ย. 2564 ] คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 27/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและผู้สอนงานให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) รุ่นที่ 6 ฯ
[ 20 ก.ย. 2564 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 138/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่ง ของสำนักบริหารโครงการ (จำนวน 3 ราย)
[ 20 ก.ย. 2564 ] คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 27/14/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ อีกหน้าตำแหน่งหนึ่ง
[ 20 ก.ย. 2564 ] คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 27/13/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 2 ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง
[ 18 ก.ย. 2564 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1236/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นายชคพล สิงโต ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 5212 สังกัดฝ่ายบริหารข้อมูลและแผนงาน ส่วนวิศวกรรม สำนักบริหารโครงการ
[ 18 ก.ย. 2564 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1227/2564 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นางสาวพัชรา บานไม่รู้โรย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ย้ายไปสังกัดส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 11
[ 16 ก.ย. 2564 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 8/2564 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 เรื่อง การจัดตำแหน่งพนักงานราชการ ของส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ (จำนวน 8 อัตรา)

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การดำเนินการ


นางวลัยภรณ์ ปรีชาสุนทรรัตน์

ผศป. บก.


พฤ
อา

กิจกรรมทั้งหมด