งานดำเนินการเอง พ.ศ. 2566

งานวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ลำดับที่ โครงการ อำเภอ จังหวัด ประเภทโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 อ่างเก็บน้ำห้วยหม้าย สอง แพร่ PR นางสาวจารุวรรณ ชัยภาคภูมิ
2 ประตูระบายน้ำปากยาม ศรีสงคราม นครพนม PR นายสุรเทพ เสือจงภู
3 อ่างเก็บน้ำบ้านหินกอง เกาะยาว พังงา PR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
4 ผันน้ำอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน แก่งกระจาน/ท่ายาง/ชะอำ เพชรบุรี PR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
5 อ่างเก็บน้ำวิภาวดี วิภาวดี สุราษฎร์ธานี PR นางสุภาวดี พุทธรักษ์
6 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช PR นางสุภาวดี พุทธรักษ์
7 อ่างเก็บน้ำวังคีรี ห้วยยอด ตรัง PR นางสาวสุภาพร ปานสุข
8 อ่างเก็บน้ำโสกซับแสง ชนแดน เพชรบูรณ์ PR นายสุทธิพงษ์ หนูหน่าย
9 เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้วฝายพับได้ สำโรงทาบ สุรินทร์ SR นายธีระ ปาละจเร
10 ระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ SR นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
11 ปรับปรุงฝายขุนยวมพร้อมระบบส่งน้ำ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน SR นายสุรพงษ์ พวงคต
12 ระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำอิง เทิง เชียงราย SR นางสาวพิมพาพร จอนลอย
13 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง (เด่นชัย) เด่นชัย แพร่ SR นางสาวจารุวรรณ ชัยภาคภูมิ
14 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน แม่สอด ตาก SR นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล
15 ผันน้ำอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน-อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ เมือง อำนาจเจริญ SR นายธีระ ปาละจเร
16 ประตูระบายน้ำกุดตาหวัง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี SR นายสุรพงษ์ พวงคต
17 แก้มลิงห้วยกล่ำน้อย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ SR นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
18 สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี SR นายสุรพงษ์ พวงคต
19 สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ PL 6 เขื่อนหัวนา กันทรารมย์ ศรีสะเกษ SR นายสุรพงษ์ พวงคต
20 ประตูระบายน้ำลำเชียงไกร โนนสูง นครราชสีมา SR นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
21 แก้มลิงกุดวังซอพร้อมอาคารประกอบ กมลาไสย กาฬสินธุ์ SR นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล
22 ฝายบ้านปากหมาก เมือง เลย SR นางสาวพิมพาพร จอนลอย
23 ประตูระบายน้ำหนองยอง พร้อมระบบส่งน้ำ ปากคาด บึงกาฬ SR นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
24 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 - พิษณุโลก SR นายธีระ ปาละจเร
25 ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองบางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา SR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
26 อ่างเก็บน้ำบ้านตาฮิบาเดาะ สุไหงโกลก นราธิวาส SR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
27 ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ สถานีทดลองที่ 5 ตะโหมด นครปฐม SR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
28 คันกั้นน้ำฝั่งขวาแม่น้ำสุพรรณบุรี สองพี่น้อง สุพรรณบุรี SR นางสุภาวดี พุทธรักษ์
29 แก้มลิงบางดี ห้วยยอด ตรัง SR นางสาวสุภาพร ปานสุข
30 ประตูระบายน้ำบ้านโปร่งตาเพชร และประตูระบายน้ำหนองมะกอก แก่งกระจาน เพชรบุรี SR นางสาวสุภาพร ปานสุข
31 ปรับปรุงระบบระบายน้ำลำน้ำทับเสลา ลานสัก อุทัยธานี SR นางสาวกฤติกา เอกทวีวัฒน์
32 อ่างเก็บน้ำคลองกันทึน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี SR นางสาวกฤติกา เอกทวีวัฒน์
33 ปรับปรุงคลองโพธิ์ คลองมาบกำ คลองกก คลองแดน ระโนด สงขลา SR นางสาวเพชรี รุ่งสว่าง
34 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง ตะโหมด พัทลุง SR นางสาวเพชรี รุ่งสว่าง
35 สถานีสูบน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ เขาชะเมา ระยอง SR นายสุทธิพงษ์ หนูหน่าย
36

สถานีสูบน้ำหนองแหวน-ชากกะโดน

แกลง ระยอง SR นายเจษฎาภรณ์ เจริญพงษ์
37

พัฒนาบึงกุดเค้า-หนองเพ็ญ

มัญจาคีรี ขอนแก่น SR นายสุรพงษ์ พวงคต
38

แก้มลิงหนองกุดโดกพร้อมอาคารประกอบ

พระยืน ขอนแก่น SR นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล

 

 

งานประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจสังคมของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ลำดับที่ โครงการ อำเภอ จังหวัด สชป ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 อ่างเก็บน้ำแม่ทาน สบปราบ ลำปาง 2 นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
2 ฝายพญาวัง โพนทะเล พิจิตร 3 นายสุรเทพ เสือจงภู
3 อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน เลิงนกทา ยโสธร 7 นายสุรพงษ์ พวงคต
4 ประตูระบายน้ำเขาสมิง เขาสมิง ตราด 9 นายสุทธิพงษ์ หนูหน่าย
5 ฝายคลองท่าทน สิชล นครศรีธรรมราช 15 นางสาวเพชรี รุ่งสว่าง
6 ประตูระบายน้ำคลองปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 16 นายเจษฎาภรณ์ เจริญพงษ์

 

 

งานติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายใต้แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) 

ลำดับที่ โครงการ จังหวัด ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 อ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พะเยา นายธีระ ปาละจเร
2 ประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
3 ปรับปรุงคลองยม-น่าน สุโขทัย นายสุรพงษ์ พวงคต
4 อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร ชัยภูมิ นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล
5 ประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลย นายสุรพงษ์ พวงคต
6 อ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชัยภูมิ นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
7 คลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร พระนครศรีอยุธยา นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
8 อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชลบุรี นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
ก่อนหน้า

งานดำเนินการเอง พ.ศ. 2565