หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. วิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ระดับลุ่มน้ำและระดับโครงการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการศึกษารายงานวางโครงการ หรือการขอเสนอก่อสร้างใหม่ หรือปรับปรุงโครงการเก่า

2. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลโครงการด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และเป็นไปตามข้อกำหนดของรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) ในส่วนของสภาพเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการวางแผนปรับปรุงโครงการ และเพื่อให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ศึกษา วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม ระดับลุ่มน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและวางแผนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ

4. ศึกษาวิจัยงานด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สำหรับประยุกต์ใช้ในการศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด