งานดำเนินการเอง พ.ศ. 2565

งานวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ลำดับที่ โครงการ อำเภอ จังหวัด ประเภทโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม เบตง ยะลา PR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
2 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองซา ห้วยยอด ตรัง PR นางสาวเพชรี รุ่งสว่าง
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ เมือง อุดรธานี SR นายสุรพงษ์ พวงคต
4 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจะกา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลี้ ลำพูน SR นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล
5 ประตูระบายน้ำบ้านเวียงสัก พญาเม็งราย เชียงราย SR นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
6 ประตูระบายน้ำบ้านหนองสามัคคี เทิง เชียงราย SR นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) ไพศาลี นครสวรรค์ SR นางสาวจารุวรรณ ชัยภาคภูมิ
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ชุมตาบง นครสวรรค์ SR นางสาวพิมพาพร จอนลอย
9 ระบบส่งน้ำคลองน้ำขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลองลาน กำแพงเพชร SR นายสุรพงษ์ พวงคต
10 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมือง แพร่ SR นางสุภาวดี พุทธรักษ์
11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำสันหนอง แม่แจ่ม เชียงใหม่ SR นายสุรพงษ์ พวงคต
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ถาง ร้องกวาง แพร่ SR นางสุภาวดี พุทธรักษ์
13 อ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ หนองบัวแดง ชัยภูมิ SR นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล
14 ประตูระบายน้ำห้วยอังฮ่า ปากาด บึงกาฬ SR นางสุภาวดี พุทธรักษ์
15 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี SR นายสุรพงษ์ พวงคต
16 แก้มลิงหนองเลิงเปือยพร้อมอาคารประกอบ เมือง ขอนแก่น SR นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
17 ประตูระบายน้ำบ้านสามขา เมือง มุกดาหาร SR นางสุภาวดี พุทธรักษ์
18 ประตูระบายน้ำห้วยกะจีน นาตาล อุบลราชธานี SR นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตามายพร้อมอาคารประกอบ กันทรลักษญ์ ศรีสะเกษ SR นายสุรพงษ์ พวงคต
20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและระบบชลประทาน อ่างเก็บน้ำคลองโพล้ (ฝายพับได้) เขาชะเมา ระยอง SR นายธีระ ปาละจเร
21 โครงการอ่างเก็บน้ำพระสะทึงตอนบน สอยดาว จันทบุรี SR นายเจษฎาภรณ์ เจริญพงษ์
22 โครงการอ่างเก็บน้ำเขาพลูทอง สอยดาว จันทบุรี SR นายเจษฎาภรณ์ เจริญพงษ์
23 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ SR นางสาวกฤติกา เอกทวีวัฒน์
24 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพินบน ด่านช้าง สุพรรบุรี SR นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
25 โครงการแก้มลิงบึงหนองอีโค พร้อมอาคารประกอบ เดิมบางนางบวช สุพรรบุรี SR นายธีระ ปาละจเร
26 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำโกย หล่มเก่า สุพรรบุรี SR นายธีระ ปาละจเร
27 โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมท่อผันน้ำและอาคารประกอบบ้านวังดู่เส้นที่ 2 ท่าใหม่ จันทบุรี SR นางสาวสุภาพร ปานสุข
28 โครงการแก้มลิงทุ่งหิน อัมพวา สมุทรสงคราม SR นายสุทธิพงษ์ หนูหน่าย
29 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำคลองประแกด (ฝายพับได้) แก่งหางแมว จันทบุรี SR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
30 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว (ฝายพับได้) แก่งหางแมว จันทบุรี SR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
31 โครงการประตูระบายน้ำคลองท่าเชี่ยว สิชล นครศรีธรรมราช SR นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
32 โครงการประตูระบายน้ำคลองปอน พร้อมอาคารประกอบ เมือง ตรัง SR นางสาวเพชรี รุ่งสว่าง
33 โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยกวางจริง แก่งกระจาน เพชรบุรี SR นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
34 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลสองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี SR นางสาวเพชรี รุ่งสว่าง
35 โครงการประตูระบายน้ำบ้านท่าหัวลบ ท่ายาง เพชรบุรี SR นางสาวสุภาพร ปานสุข
36 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ (ฝายพับได้, ขุดลอก) ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ SR นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
37 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด (ฝายพับได้, ขุดลอก) เขาพนม กระบี่ SR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย

 

 

งานประเมินผลโครงการด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ลำดับที่ โครงการ อำเภอ จังหวัด สชป ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย นาด้วง เลย 5 นางสาวจารุวรรณ ชัยภาคภูมิ
2 ประตูระบายน้ำห้วยลังกา บ้านแพง นครพนม 7 นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล
3 อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 9 นางสาวสุภาพร ปานสุข
4 ประตูระบายน้ำคลองบ้านนา บ้านนา นครนายก 9 นายธีระ ปาละจเร
5 อ่างเก็บน้ำบ้านดง แก่งคอย สระบุรี 10 นายสุทธิพงษ์ หนูหน่าย
6 ฝายดุสน ควนโดน สตูล 16 นางสาวกฤติกา เอกทวีวัฒน์

 

 

งานติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายใต้แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) 

ลำดับที่ โครงการ จังหวัด ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง หนองคาย นางสุภาวดี พุทธรักษ์
2 โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สกลนคร นางสาวจารุวรรณ ชัยภาคภูมิ
3 โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ สกนลนคร นางสาวพิมพาพร จอนลอย
4 โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน สุโขทัย นายสุรพงษ์ พวงคต
5 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตาก นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล
6 โครงการฝายหัวนา ศรีสะเกษ นายสุรพงษ์ พวงคต
7 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มุกดาหาร นายสุรพงษ์ พวงคต
8 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลำปาง นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
9 โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร นางสุภาวดี พุทธรักษ์
10 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบอน อุบลราชธานี นางสุภาวดี พุทธรักษ์
11 โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชัยภูมิ นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
12 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ ระยอง นางสาวกฤติกา เอกทวีวัฒน์
13 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นายธีระ ปาละจเร
14 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย เชียงใหม่ นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
15 โครงการอ่างเก็บน้ำบ่านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
16 โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก สระบุรี นางสาวสุภาพร ปานสุข
17 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นครศรีธรรมราช นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
18 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว ตราด นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
ก่อนหน้า

งานดำเนินการเอง พ.ศ. 2564

ถัดไป

งานดำเนินการเอง พ.ศ. 2566