งานดำเนินการเอง พ.ศ. 2564

งานวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ลำดับที่ โครงการ จังหวัด

ประเภทโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายหน้าฝายวังยาง มหาสารคาม PR นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล
2 โครงการแก้มลิงหนองกุดจับพร้อมอาคารประกอบ ยโสธร PR นางสุภาวดี พุทธรักษ์
3 โครงการประตูระบายน้ำลำเซบก อุบลราชธานี PR นางสาวจารุวรรณ ชัยภาคภูมิ
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองจรเข้สามพัน คลองสองพี่น้อง คลองพระยาบรรลือ กาญจนบุนี สุพรรณบุรี ปทุมธานี PR นายธีระ ปาละจเร
5 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชะเอม เพชรบูรณ์ PR นายสุธิพงษ์ หนูหน่าย
6 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำเขียว ระยอง PR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
7 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำแซง สงขลา PR นางสาวสุภาพร ปานสุข
8 โครงการประตูระบายน้ำคลองท่าแซะ (วังพ่อตา) ชุมพร PR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
9 โครงการประตูระบายน้ำคลองเกรียงไกร นครสวรรค์ SR นายสุรพงษ์ พวงคต
10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง แพร่ SR นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลย SR นางสาวจารุวรรณ ชัยภาคภูมิ
12 โครงการประตูระบายน้ำบ้านท่าข้ามพร้อมระบบส่งน้ำ เลย SR นางสาวพิมพาพร จอนลอย
13 โครงการประตูระบายน้ำปากห้วยมุก มุกดาหาร SR นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล
14 โครงการฝายท่าตูม สุรินทร์ SR นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
15 โครงการคันกั้นน้ำเหนือเขื่อนราษีไศล ศรีสะเกษ SR นางสาวอรณัฐ วงษ์สุวรรณ
16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนา เพชรบูรณ์ SR นางสาวกฤติกา เอกทวีวัฒน์
17 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ SR นางสาวสุภาพร ปานสุข
18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำคลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ SR นางสาวเพชรี รุ่งสว่าง
19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ SR นางสาวสุภาพร ปานสุข
20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ SR นางสาจุรีพร ดวงกลาง
21 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร ลพบุรี SR นางสาวกฤติกา เอกทวีวัฒน์
22 โครงการสูบกลับคลองสะพาน เส้นที่ 2 ระยอง SR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
23 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน สุพรรณบุรี SR นายธีระ ปาละจเร
24 โครงการประตูระบายน้ำคลองกลาย นครศรีธรรมราช SR นางสวจุรีพร ดวงกลาง
25 โครงการประตูระบายบ้านชุมโรงพร้อมสถานีสูบน้ำและระบบสูบน้ำ นครศรีธรรมราช SR นางสาวเพชรี รุ่งสว่าง
26 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหิน กระบี่  SR  นางสาวศรีสุกัลยา ปาโล
27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเก็บกักน้ำคลองไผ่ คลองศาลาธรรม์ สงขลา SR นางสาวศรีสุกัลยา ปาโล
28 โครงการประตูระบายบ้านสระขาว ชุมพร SR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
         
         
         
         

 

 

งานประเมินผลโครงการด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

 

ลำดับที่ โครงการ จังหวัด ประเภทโครงการ ผู้รับผิดชอบหลัก
1 โครงการฝายโป่งนก เชียงราย EV นายสุรพงษ์ พวงคต
2 โครงการฝายคลองสวนหมาก กำแพงเพชร EV นางสุภาวดี พุทธรักษ์
3 โครงการประตูระบายนำ้ลำพังชู บุรีรัมย์ EV นางสาวพิมพาพร จอนลอย และ นางสาวอรณัฐ วงษ์สุวรรณ
4 โครงการฝายทดน้ำคลองนางย่อน พังงา EV นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
โครงการฝายบ้านพร้าว พัทลุง EV นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
6 โครงการประตูระบายน้ำคลองสารภี  ปราจีนบุรี  EV  นายสุทธิพงษ์ หนูหน่าย 
         

 

งานติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายใต้แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) 

ลำดับที่ โครงการ จังหวัด สชป. ติดตามปีที่ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง หนองคาย 5   นางสุภาวดี พุทธรักษ์
2 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 6   นายสุรพงษ์ พวงคต
3 โครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร ชัยภูมิ 6   นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล
4 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มุกดาหาร 7   นายสุรพงษ์ พวงคต
5 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อุตรดิตร์ 3   นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
6 โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม พิษณุโลก 3   นางสุภาวดี พุทธรักษ์
7 โครงการประตูระบายน้ำท่าแห พิจิตร 3   นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
 8 โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก พิจิตร   นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
9 โครงการฝายหัวนา ศร๊สะเกษ 8   นายสุรพงษ์ พวงคต
10 โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (คลองผันน้ำลุ่มน้ำคลองชุมพร) ชุมพร 14   นายธีระ ปาละจเร
11 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร พระนครศรีอยุธยา 10   นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย

 

ก่อนหน้า

งานดำเนินการเอง พ.ศ. 2563

ถัดไป

งานดำเนินการเอง พ.ศ. 2565