งานดำเนินการเอง พ.ศ. 2563

งานวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ลำดับที่ โครงการ จังหวัด

ประเภทโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

1 โครงการประตูระบายน้ำห้วยตุงลุง อุบลราชธานี PR นางสาวอรณัฐ วงษ์สุวรรณ
2 โครงการประตูระบายน้ำปากลำชีน้อย สุรินทร์ PR นางสาวอังคณา เจริญศรี
3 โครงการประตูระบายน้ำห้วยเปพร้อมระบบส่งน้ำ หนองคาย PR นางสาวพิมพาพร จอนลอย
4 โครงการอ่างเก็บน้ำวังตาลาด ชัยภูมิ PR นางสาวจารุวรรณ ชัยภาคภูมิ
5 โครงการประตูระบายน้ำห้วยที อุบลราชธานี PR นายสุรพงษ์ พวงคต
6 โครงการสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบริเวณตำบลสระกระโจม สุพรรณบุรี PR นางสาวสุภาพร ปานสุข
7 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองประเกด จันทบุรี PR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
8 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว จันทบุรี PR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
9 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่เขาแก้ว นครสวรรณ์ PR นางสุภาวดี พุทธรักษ์
10 โครงการระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ชัยนาท PR นางสาวกฤติกา เอกทวีวัฒน์
11 โครงการประตูระบายน้ำควนกรด นครศรีธรรมราช PR นางสาวสุภาพร ปานสุข
12 โครงการระบบระบายน้ำคลองท่าช้าง-ท่าเมรุ สงขลา PR นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
13 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองปกาไสย กระบี่ PR นางสาวศรีสุกัลยา ปาโล
14 โครงการศึกษาเพิ่มเติมแก้มลิงเพ็งยา สงขลา PR นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
15 โครงการประตูระบายน้ำสมุน น่าน SR นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
16 โครงการประตูระบายน้ำชุมแสงพร้อมระบบส่งน้ำ นครสวรรค์ SR นายสุรพงษ์ พวงคต
17 โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังประดู่พร้อมระบบระบายน้ำ พิษณุโลก SR นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล
18 โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง สุรินทร์ SR นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
19 โครงการระบบชลประทานอ่งเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร ชัยภูมิ SR นางสาวจารุวรรณ ชัยภาคภูมิ
20 โครงการทบทวนความเหมาะสมประตูระบายน้ำปากคลองรังสิต ปทุมธานี SR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
21 โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล ตราด SR นายสุทธิพงษ์ หนูหน่าย
22 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้อย ประจวบคีรีขันธ์ SR นางสุภาวดี พุทธรักษ์
23 โครงการแก้มลิงพระทอง พังงา SR นางสุภาวดี พุทธรักษ์
24 โครงการประตูระบายน้ำคลองละแมตอนกลาง ชุมพร SR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
         
         

 

 

งานประเมินผลโครงการด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

 

ลำดับที่ โครงการ จังหวัด ประเภทโครงการ ผู้รับผิดชอบหลัก
1 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ พะเยา EV นางสาวอังคณา เจริญศรี
2 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ชัยภูมิ EV นางสาวจารุวรรณ ชัยภาคภูมิ
3 โครงการประตูระบายน้ำลำสนธิ ลพบุรี EV นางสาวกฤติกา เอกทวีวัฒน์
4 โครงการอ่างเก็บน้ำกระทูน  นครศรีธรรมราช EV นางสาวเพชรี รุ่งสว่าง
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ EV นางสาวสุภาพร ปานสุข
         
         

 

งานติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายใต้แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) 

ลำดับที่ โครงการ จังหวัด สชป. ติดตามปีที่ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย เชียงใหม่ 1   นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
2 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลำปาง 2   นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
3 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตาก 4   นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล
4 โครงการฝายคลองกระจง สุโขทัย 4   นางสาวอังคณา เจริญศรี
5 โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลย 5   นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
6 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว กาฬสินธุ์ 6   นายสุรพงษ์ พวงคต
7 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มุกดาหาร 7   นายสุรพงษ์ พวงคต
 8 โครงการฝายหัวนา  ศรีสะเกษ    นายสุรพงษ์ พวงคต
9 โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) ปราจีนบุรี 9   นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
10 โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก สระบุรี 10   นางสุภาวดี พุทธรักษ์
           

 

ก่อนหน้า

งานดำเนินการเอง พ.ศ. 2561

ถัดไป

งานดำเนินการเอง พ.ศ. 2564