งานดำเนินการเอง พ.ศ. 2561

งานวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ลำดับที่ โครงการ จังหวัด

ประเภทโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ต๋ำ แพร่ PR นายธีระ ปาละจเร
2 โครงการประตูระบายน้ำวังชุมพร นครสวรรค์ PR นายสุรพงษ์ พวงคต
3 โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่อพยพเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี SR นายสุรพงษ์ พวงคต
4 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ไน (น้ำตกวังครก)  เชียงใหม่ SR นางสาวจารุวรรณ ชัยภาคภูมิ
5 โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง (ฝายพับได้) ลำปาง SR นายธีระ ปาละจเร
6 โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำแม่อาบ (ฝายพับได้) ลำปาง SR นายธีระ ปาละจเร
7 โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา สุโขทัย SR นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
8 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) เพิ่มเติม  นครสวรรค์ SR นางวลัยภรณ์ ปรีชาสุนทรรัตน์
9 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำมูลล่าง อุบลราชธานี SR นายสุรพงษ์ พวงคต
10 โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง (ตอนล่าง) ชัยภูมิ SR นายสุรพงษ์ พวงคต
11 โครงการประตูระบายน้ำห้วยอาฮง บึงกาฬ SR นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
12 โครงการประตูระบายน้ำห้วยกระเดินพร้อมระบบกระจายน้ำ ศรีสะเกษ SR นายสุรพงษ์ พวงคต
13 โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำลำพันชาด (ฝายพับได้) อุดรธานี SR นางสาวอังคณา เจริญศรี
14 โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำหัวนางออ (ฝายพับได้) นครพนม SR นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
15 โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด (ฝายพับได้) มุดาหาร SR นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
16 โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝายพับได้) นครราชสีมา SR นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
17 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ชัยภูมิ SR นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
18 โครงการอ่างเก็บน้ำตาดฟ้า ชัยภูมิ SR นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
 19  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำนำ้พรหมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชัยภูมิ SR นายสุรพงษ์ พวงคต
 20  โครงการส่งน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองยัน สุราษฎร์ธานี PR นางสาวศรีสุกัลยา ปาโล
21 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไทรพร้อมระบบส่งน้ำ ราชบุรี SR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
 22  โครงการมอโค้ อุทัยธานี SR นางสาวสุภาพร ปานสุข
23 โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ จันทบุรี SR นายธีระ ปาละจเร
24 โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำคลองทรายทอง นครนายก SR นางสาวกฤติกา เอกทวีวัฒน์
25 โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง ตราด SR นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
26 โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บกุดตาเพชร ลพบุรี SR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
27 โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บคลองวังบอน นครนายก SR นางสาวกฤติกา เอกทวีวัฒน์
28 โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บคลองสานทราย จันทบุรี SR นายธีระ ปาละจเร
29 โครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บคลองลำกง เพชรบุรี SR นางสาวสุภาพร ปานสุข
30 โครงการเพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น ระนอง SR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
31 โครงการเพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองหยา กระบี่ SR นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
32 โครงการเพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่จันต์ เพชรบุรี SR นางสุภาวดี พุทธรักษ์
33 โครงการเพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม ประจวบคีรีขันธ์ SR นายธีระ ปาละจเร
         

 

 

งานประเมินผลโครงการด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

 

ลำดับที่ โครงการ จังหวัด ประเภทโครงการ ผู้รับผิดชอบหลัก
1 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ เชียงใหม่ EV นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
2 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาน ลำพูน EV นางสาวอังคณา เจริญศรี
3 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวด สกลนคร EV นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล
4 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน หนองคาย EV นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
โครงการอ่างเก็บน้ำเขาระกำ ตราด EV นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
6 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขาม เพชรบุรี EV นางสาวสุภาพร ปานสุข
7 โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด กระบี่ EV นางสาวจุรีพร ดวงกลาง

 

ก่อนหน้า

งานดำเนินการเอง พ.ศ. 2562

ถัดไป

งานดำเนินการเอง พ.ศ. 2563