แนะนำบุคลากร

                           บุคลากรส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ             

ผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ

นางสาวถมยา สุวรรณประทุม

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 1

นายสุรพงษ์ พวงคต

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 2

นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุรีพร ดวงกลาง

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

 นางสุภาวดี พุทธรักษ์

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

 

(ว่าง)

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาพร ปานสุข

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ

  นายธีระ ปาละจเร

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

นางสาวเพชรี รุ่งสว่าง

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

นายสุทธิพงษ์ หนูหน่าย

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ 

 นางสาวจารุวรรณ ชัยภาคภูมิ

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

นายเจษฎาภรณ์ เจริญพงษ์

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ 

file

 นางสาวพิมพาพร จอนลอย

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ 

นางสาววรรณรัตน์ รู้รักษา

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ 

 

 

 

นายสุรเทพ เสือจงภู

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

นางสาวสุกฤตา อุดรจรัส

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

 
   

นายกิติพจน์ สมบูรณพนา

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ 

นางสาวจันธิชา ทองทวี

ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ


 

งานธุรการ

  

 

นางสาวปิยนุช มาประดิษฐ์

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

นายศิทัศน์ ช่างแฟง

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

นายศิวนัฐ จรูญศรี

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป