งานดำเนินการเอง พ.ศ. 2562

งานวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ลำดับที่ โครงการ จังหวัด

ประเภทโครงการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

1 โครงการศึกษาทบทวนปริมาณน้ำต้นทุนโครงการพิษณุโลกฝั่งซ้าย (ระยะ 2) พิษณุโลก PR นางสาวอังคณา เจริญศรี
2 โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่ใจ พะเยา SR นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล
3 โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่เมย ลำพูน SR นางสาวจารุวรรณ ชัยภาคภูมิ
4 โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา ลำปาง SR นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
5 เพิ่มศักยภาพโครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล นครราชสีมา SR นางสาวอังคณา เจริญศรี
6 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำซัน ชัยภูมิ SR นายสุรพงษ์ พวงคต
7 โครงการอ่างเก็บน้ำบ่อทองคำ ชัยภูมิ SR นายสุรพงษ์ พวงคต
8 โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ ชัยภูมิ SR นายสุรพงษ์ พวงคต
9 โครงการฝายบ้านสะเต็ง ศรีสะเกษ SR นายสุรพงษ์ พวงคต
10 โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งน้ำร้อนตอนบน จันทบุรี PR นางสาวกฤติกา เอกทวีวัฒน์
11 โครงการอาคารทดน้ำบ้านตากแดดพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ราชบุรี PR นางสุภาวดี พุทธรักษ์
12 โครงการประตูระบายน้ำคลองบางพระครู อยุธยา PR นางสุภาวดี พุทธรักษ์
13 โครงการประตูระบายน้ำปลายแม่น้ำลพบุรี อยุธยา PR นางสุภาวดี พุทธรักษ์
14 โครงการอ่างเก็บน้ำวังตาสังข์ ตราด PR นางสาวเพชรี รุ่งสว่าง
15 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแก้ว สงขลา PR นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
16 โครงการระบบส่งน้ำคลองพะวาใหญ่ จันทบุรี SR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
17 โครงการเพิ่มศักยภาพของอ่างเก็บน้ำคลองโสน ตราด SR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
18 โครงการเพิ่มศักยภาพของอ่างเก็บน้ำคลองระโอก ระยอง SR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
19 โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองระบม ฉะเชิงเทรา SR นางสาวเพชรี รุ่งสว่าง
20 โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง ปราจีนบุรี SR นางสาวสุภาพร ปานสุข
21 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุก สุราษฎร์ธานี SR นางสุภาวดี พุทธรักษ์
22 โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ภูเก็ต SR นางสาวศรีสุกัลยา ปาโล
23 โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำทุ่งขาม เพชรบุรี SR นางสาวสุภาพร ปานสุข
24 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหวะ สงขลา SR นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
25 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทรายขาว (จุดที่ 1, 2,3) นครศรีธรรมราช SR นางสาวกฤติกา เอกทวีวัฒน์
26 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองละแมตอนล่าง ขุมพร SR นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
27 โครงการแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบโครงการแก้มลิงบ้านใสขรบ สุราษฎร์ธานี SR นางสุภาวดี พุทธรักษ์
28 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองเบตง ยะลา SR นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
         

 

 

งานประเมินผลโครงการด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

 

ลำดับที่ โครงการ จังหวัด ประเภทโครงการ ผู้รับผิดชอบหลัก
1 โครงการฝายชลขันธ์ุพินิจ เชียงใหม่ EV นายสุรพงษ์ พวงคต
2 โครงการฝายน้ำปัว น่าน EV นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
3 โครงการฝายศรีเชลียง สุโขทัย EV นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล
4 โครงการฝายบ้านค่าย ระยอง EV นางสาวสุภาพร ปานสุข
โครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก เพชรบูรณ์ EV นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
6 โครงการฝายคลองไชยา สุราษฎร์ธานี EV นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
         

 

งานติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายใต้แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) 

ลำดับที่ โครงการ จังหวัด สชป. ติดตามปีที่ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อุตรดิตถ์ 3 2 นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
2 โครงการฝายหัวนา ศรีสะเกษ 8 7 นายสุรพงษ์ พวงคต
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว กาฬสินธุ์ 6 3 นายสุรพงษ์ พวงคต
4 โครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร ชัยภูมิ 6 2 นายกอภูมิ ธนุยุทธกุล
5 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง เพชรบูรณ์ 10 3 นางสุภาวดี พุทธรักษ์
6 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชลบุรี 9 4 นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย
7 โครงการอ่างเก็บน้ำป่าละอู ประจวบคีรีขันธ์ 14 1 นางสาวจุรีพร ดวงกลาง
           

 

ถัดไป

งานดำเนินการเอง พ.ศ. 2561