ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ ประชุมผ่านระบบ ZOOM เพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และติดตามความก้าวหน้างาน ปีงบประมาณ 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 19 คน

 

 

ก่อนหน้า

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM สำนักบริหารโครงการ