ประกาศ - ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (นางสาวพิมพญา โคสุวรรณ และนางสาวจีรวรรณ พรหมมา)


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ นายเสรีสิทธิ์ ตาใจ

ถัดไป

ขอส่งสำเนาประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อตัว (นางสาวธนกร จาตุวงษ์)