คำสั่ง - คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 352/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย) 1. นายเฉลิมศักดิ์ ทองโอ 2. นายคณธัช รักษนาเวศ ไปสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 16


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 322/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย) นางสาวศศิธิดา สังแสตมป์ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 5219 สังกัดส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 449/2566 ลงันที่ 28 มีนาคม 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นางสาวกาญจนา นิยมมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนวิศวกรรม