ฝ่ายธุรการ - แนวทางการขับเคลื่อน "นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

การประเมินบุคคลและประเมินผลงานของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

ถัดไป

ขอส่งรายงานรายรับ - รายจ่าย งบการเงินสวัสดิการสำนักบริหารโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566