การสำรวจสภาพพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำโสกซับแดง อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 14 - 17 มีนาคม 2566 ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำโสกซับแดง อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

ก่อนหน้า

การติดตามและประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการฝายคลองท่าทน จ.นครศรีธรรมราช

ถัดไป

การติดตามและประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ทาน อ.สบปราบ จ.ลำปาง