กิจกรรม 5ส

ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ ได้จัดกิจกรรม 5ส เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยการทำความสะอาดภายในหน่วยงาน เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบ

รูปก่อนดำเนินการ

รูปหลังดำเนินการ

ก่อนหน้า

การติดตามและประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ทาน อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ถัดไป

การติดตามและประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการฝายคลองท่าทน จ.นครศรีธรรมราช