การติดตามและประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการฝายพญาวัง จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ 23-28 มกราคม 2566 นายสุรพงษ์ พวงคต เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของโครงการฝายพญาวัง จังหวัด พิจิตร

ก่อนหน้า

การติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจสังคม (EIMP) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

ถัดไป

การติดตามและประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ทาน อ.สบปราบ จ.ลำปาง