การติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจสังคม (EIMP) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ ร่วมประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคลองหลวง 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ก่อนหน้า

การติดตามและประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการประตูระบายน้ำคลองปะเหลียน จ.ตรัง

ถัดไป

การติดตามและประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการฝายพญาวัง จ.พิจิตร