ยินดีต้อนรับ ส่วนวางโครงการที่ 4

สาระน่ารู้

หนังสือเวียน/ประกาศ/คำสั่ง

[ 22 ธ.ค. 2564 ] การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ
[ 07 เม.ษ. 2564 ] บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2564
[ 15 มี.ค. 2564 ] แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ชป. 136 และ ชป.136-01 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 10 มี.ค. 2564 ] บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2564
[ 10 มี.ค. 2564 ] บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
[ 09 ม.ค. 2564 ] บัญชีรายรีับ-รานจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2563
[ 26 ธ.ค. 2563 ] การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2563 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และแจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
[ 29 ต.ค. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (นายวิวัฒน์ ฉัตรชัยสุริยา)
[ 04 ก.ย. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (จำนวน 9 ตำแหน่ง)
[ 19 ส.ค. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 5213
[ 31 มี.ค. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสมบูรณ์ จวนเจริญ)
[ 17 ก.พ. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 5212 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
[ 09 ธ.ค. 2563 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายนิคม วงศ์ก่องแก้ว)
[ 13 ก.ย. 2563 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (จำนวน 1 ราย) นายนพดล ผากา
[ 14 ม.ค. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/4/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ของเดือนมกราคม 2565
[ 14 ม.ค. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/3/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ นายธีระ ปาละจเร ตำแหน่งเลขที่ 5306 ฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 1 ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ
[ 14 ม.ค. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 27/2/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าความร่วมมือต่างประเทศ ส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ สำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง นางจันทร์จิรา พุทธวงษ์
[ 11 ม.ค. 2565 ] ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
[ 06 ม.ค. 2565 ] คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ ข 27/1/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นางสาวมลทิพย์ ประเสริฐศิลปกุล ให้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
[ 06 ม.ค. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/1/2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ของเดือนมกราคม 2565
[ 30 ธ.ค. 2564 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1627/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย นางสาวอังคณา เจริญศรี)

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การดำเนินการ


นายอาทร สุทธิกาญจน์

ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 4


พฤ
อา

กิจกรรมทั้งหมด