ยินดีต้อนรับ ส่วนวางโครงการที่ 4

สาระน่ารู้

หนังสือเวียน/ประกาศ/คำสั่ง

[ 11 พ.ย. 2565 ] การประเมินบุคคลและประเมินผลงานของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
[ 11 พ.ย. 2565 ] แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
[ 10 พ.ย. 2565 ] แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา
[ 09 พ.ย. 2565 ] สถิติข้อมูลบุคลากรของสำนักบริหารโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ล่าสุด ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
[ 08 พ.ย. 2565 ] แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
[ 27 ก.ย. 2565 ] ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินการย้าย หรือการโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน กรณีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน
[ 12 ก.ย. 2565 ] บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2565
[ 29 พ.ย. 2565 ] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส3)
[ 29 ก.ย. 2565 ] รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกฤติกร ธนาวิศิษฎ์สวัสดิ์)
[ 29 ก.ย. 2565 ] รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวิเชียร จันทร์ชุม)
[ 21 ก.ย. 2565 ] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
[ 30 ส.ค. 2565 ] ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
[ 04 ก.ค. 2565 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[ 28 มิ.ย. 2565 ] ประกดาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวจีรวรรณ พรหมมา)
[ 30 พ.ย. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 27/1/2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 6 ราย
[ 24 พ.ย. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/20/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ
[ 24 พ.ย. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1187/2565 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย) นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์สุข
[ 24 พ.ย. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1186/2565 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย) 1. นายกิติพจน์ สมบูรณพนา 2. นายกฤษณะ อติเปรมานนท์
[ 23 พ.ย. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1182/2565 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ
[ 21 พ.ย. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 11802565 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฐธยาน์ พลทอง)
[ 15 พ.ย. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 937/2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เพิ่มเติม จำนวน 1 ราย นายวิวัฒน์ ฉัตรชัยสุริยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การดำเนินการ


นายอาทร สุทธิกาญจน์

ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 4


พฤ
อา

กิจกรรมทั้งหมด