ยินดีต้อนรับ ส่วนวางโครงการที่ 4

สาระน่ารู้

หนังสือเวียน/ประกาศ/คำสั่ง

[ 15 มี.ค. 2566 ] ขอส่งรายงานรายรับ - รายจ่าย งบการเงินสวัสดิการสำนักบริหารโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
[ 18 ม.ค. 2566 ] แนวทางการขับเคลื่อน "นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[ 11 พ.ย. 2565 ] การประเมินบุคคลและประเมินผลงานของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
[ 11 พ.ย. 2565 ] แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
[ 10 พ.ย. 2565 ] แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา
[ 09 พ.ย. 2565 ] สถิติข้อมูลบุคลากรของสำนักบริหารโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูล ล่าสุด ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
[ 08 พ.ย. 2565 ] แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
[ 23 มี.ค. 2566 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (นางสาวพิมพญา โคสุวรรณ และนางสาวจีรวรรณ พรหมมา)
[ 06 ก.พ. 2566 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ นายเสรีสิทธิ์ ตาใจ
[ 06 ก.พ. 2566 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ นางสาววันทนีย์ สกุลศักดิ์
[ 20 ม.ค. 2566 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 20 มกราคม 2566 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส3)
[ 20 ธ.ค. 2565 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 3
[ 17 ธ.ค. 2565 ] ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
[ 29 พ.ย. 2565 ] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส3)
[ 13 มี.ค. 2566 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 352/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย) 1. นายเฉลิมศักดิ์ ทองโอ 2. นายคณธัช รักษนาเวศ ไปสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 16
[ 09 มี.ค. 2566 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 322/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 1 ราย) นางสาวศศิธิดา สังแสตมป์ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 5219 สังกัดส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ
[ 08 มี.ค. 2566 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/2/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จำนวน 2 ราย นางสาวประณาลีศ์ ธนานันท์ และนายธรรมนูญ คำจันทร์แก้ว
[ 02 มี.ค. 2566 ] คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ ข 27/1/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ราย 1. นางสาวมลธิตา ฉิมเครือวัลย์ 2. นางสาวศศิธิดา สังแสตมป์ ให้ปฏิบัติงานที่ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง
[ 02 มี.ค. 2566 ] คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 27/1/2566 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 1 ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง นางสาวถมยา สุวรรณประทุม
[ 22 ก.พ. 2566 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 270/2566 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นางสาวถมยา สุวรรณประทุม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ
[ 21 ก.พ. 2566 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 258/2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย) นางสาวสุพิชา กองพลี และนางสาวประณาลีศ์ ธนานันท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การดำเนินการ


นายอาทร สุทธิกาญจน์

ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 4


พฤ
อา

กิจกรรมทั้งหมด