บุคลากรส่วนวางโครงการที่ 4

นายอาทร สุทธิกาญจน์

ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 4

 

นายวิศิษฎ์ เกษรมาลา

หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 1/4

นายสมบูรณ์ จวนเจริญ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นางสาวใจรัก เกษเกษม

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 2/4

 

นายณัฐวุฒิ ณ กลาง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 

นายวรรษ มีป้อม

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

   
ลูกจ้างประจำ
 

นางสาวธัญญธร เชยชุ่ม

พนักงานธุรการ ส 3