งานจ้างที่ปรึกษา ปี 2565

งานจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2565

ส่วนวางโครงการที่ 4

ลำดับที่ ชื่อโครงการ
1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์