งานดำเนินการเอง

งานดำเนินการเอง ปีงบประมาณ 2565

ส่วนวางโครงการที่ 4

ลำดับที่ ชื่อโครงการ
1 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำแซง ระยะที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
2 โครงการประตูระบายน้ำคลองท่าแซะ(วังพ่อตา) ระยะที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
3 โครงการประตูระบายน้ำคลองท่าเชี่ยว ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 โครงการประตูระบายน้ำคลองปอน พร้อมอคารประกอบ ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
5 โครงการศึกษาแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหงัดพังงา
6 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
7 โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยกวางจริง ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
8 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสะพานเต่า ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลสองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
10 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองซา ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
11 ระบบระบายน้ำคลองสะเดา ตำบลสำนักแต้ง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
12 โครงการแก้มลิงทุ่งตำเสา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
13 โครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองตะกั่วป่า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
14 โครงการประตูระบายน้ำบ้านท่าหัวลบ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ (ฝายพับได้, ขุดลอก) ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด (ฝายพับได้, ขุดลอก) ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่