คำสั่ง - คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 516/2565 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย นายธรรมนูญ คำจันทร์แก้ว)


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 27/6/2565 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เรื่อง จ้างพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวนิภาพร เฮงจิตร์ สังกัดส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ

ถัดไป

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 581/2565 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายอมร ชัยอารีกิจวัฒน์)