แกลลอรี่ - เก็บข้อมูลภาคสนามโครงการ ปตร.คลองปอน พร้อม อาคารประกอบ ตำบลบางรัก ตำบลนาตาล่วง จังหวัดตรัง / 18-19 ก.ค. 65