แกลลอรี่ - การจัดประชุมเพื่อชี้แจง และประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเก็บกักน้ำคลองโพธิ์ คลองมาบกำ คลองกก คลองแดน จังหวัดสงขลา / 25 พ.ค. 65