แกลลอรี่ - การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเก็บกักน้ำคลองโพธิ์ คลองมาบกำ คลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ระดับผู้นำชุมชน / 1 กุมภาพันธ์ 2565