หน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนวางโครงการที่ 3

 

ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ

  • การศึกษาวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานในระดับลุ่มน้ำและโครงการ โดยพิจารณาความสัมพันธ์ในเชิงศักยภาพของการใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งภายในลุ่มน้ำและระหว่างลุ่มน้ำ
  • โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณลุ่มน้ำหลักของภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ในเขตสำนักชลประทานที่ 9,10,11,12 และ13 ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 9 ลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของส่วนวางโครงการที่ 3  

  1.ลุ่มน้ำโตนเลสาบ   2.ลุ่มน้ำแม่กลอง    3.ลุ่มน้ำปราจีนบุรี    4.ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

  5.ลุ่มน้ำป่าสัก        6.ลุ่มน้ำสะแกกรัง   7.ลุ่มน้ำท่าจีน        8.ลุ่มน้ำบางปะกง

  9.ลุ่มน้ำเจ้าพระยา   

  • พิจารณาวางแผนการพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทุกขนาดและทุกประเภท เพื่อการจัดหาน้ำสำหรับด้านเกษตรกรรมทั้งในฤดูฝนและในฤดูแล้ง
  • พิจารณาวางโครงการเพื่อจัดทำแผนหลักแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทานและวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในระดับลุ่มน้ำหรือระดับภูมิภาค 
  • พิจารณาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อรองรับความต้องการการใช้น้ำ ในการขยายตัว ทางภาคอุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชนและอื่นๆ
  • กำหนดขอบเขตและเงื่อนไขของการศึกษาในโครงการที่ว่าจ้างที่ปรึกษาตลอดจนการพิจารณาข้อเสนอทางวิชาการในขั้นตอนของการดำเนินการว่าจ้างและควบคุม กำกับ ดูแลให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการให้ถูกต้องตามความต้องการของกรมชลประทาน
  • ดำเนินงานการจัดประชาพิจารณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรได้รับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
  • พิจารณาศึกษาแนวทางและวิธีการปรับปรุงโครงการขนาดกลางและขนาดใหญที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและให้ดำเนินงานได้ตามศักยภาพของโครงการ