คำสั่ง - คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 258/2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย) นางสาวสุพิชา กองพลี และนางสาวประณาลีศ์ ธนานันท์


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 182/2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 2 ราย 1. นายฉัตรดำรงค์ หงษ์บุญมี 2. นางสาวกมลวรรณ มัณยากาศ)

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 270/2566 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นางสาวถมยา สุวรรณประทุม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ