โครงการศึกษาความเหมาะสมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำจาง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

เดิมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำจางมีการศึกษาวางโครงการเบื้องต้น(RR)แล้วปี 2544แต่ไม่ได้มีการดำเนินการต่อด้วยความขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง
และน้ำไหลหลากในช่วงฤดูฝน ไม่มีพื้นที่สำหรับเก็บกักน้ำ จึงได้มีแผนการศึกษาโครงการเบื้องต้น(RR)ปี 2561 ล่าสุดวันที่ 14 -16 มีนาคม 2561
คณะทำงานและชาวบ้านในพื้นที่ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจพื้นเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางร่วมกัน

  

  

ก่อนหน้า

โครงการศึกษาความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำมอโค้ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี