โครงการศึกษาความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำมอโค้ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ลงสำรวจพื้นที่โครงการศึกษาความเหมาะสมอ่างเก็บน้ำมอโค้ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์มากที่สุดต่อ ประชาชนในพื้นที่  และการมีส่วนรวมของผู้นำชุมชนในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ

      

    

ก่อนหน้า

โครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองลำกง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

ถัดไป

โครงการศึกษาความเหมาะสมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำจาง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์