โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่การเกษตร และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560  คณะทำงานศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่การเกษตร และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  ได้จัดประชุมการปัจฉิมนิเทศโครงการ พร้อมลงพื้นที่สื่อมวลชนสัญจร  ผู้เข้าร่วมหน่วยงานคณะบุคคลในพื้นที่  หน่วยงานราชการไทยและต่างประเทศ(กัมพูชา)  โดยการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง ผลกระทบข้อดีข้อเสีย ความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

      

    

ก่อนหน้า

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกันทึนและอ่างเก็บน้ำคลองตาดำ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ถัดไป

โครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองลำกง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์