หน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนวางโครงการที่ 2

  • การศึกษาวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานในระดับลุ่มน้ำและโครงการ โดยพิจารณาความสัมพันธ์ในเชิงศักยภาพของการใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งภายในลุ่มน้ำและระหว่างลุ่มน้ำ
  • พิจารณาวางแผนการพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทุกขนาดและทุกประเภท เพื่อการจัดหาน้ำสำหรับด้านเกษตรกรรมทั้งในฤดูฝนและในฤดูแล้ง
  • พิจารณาวางโครงการเพื่อจัดทำแผนหลักแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทานและวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในระดับลุ่มน้ำหรือระดับภูมิภาค 

 

  • พิจารณาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อรองรับความต้องการการใช้น้ำ ในการขยายตัว ทางภาคอุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชนและอื่นๆ
  • กำหนดขอบเขตและเงื่อนไขของการศึกษาในโครงการที่ว่าจ้างที่ปรึกษาตลอดจนการพิจารณาข้อเสนอทางวิชาการในขั้นตอนของการดำเนินการว่าจ้างและควบคุม กำกับ ดูแลให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการให้ถูกต้องตามความต้องการของกรมชลประทาน
  • ดำเนินงานการจัดประชาพิจารณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรได้รับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
  • พิจารณาศึกษาแนวทางและวิธีการปรับปรุงโครงการขนาดกลางและขนาดใหญที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและให้ดำเนินงานได้ตามศักยภาพของโครงการ
  • โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณลุ่มน้ำหลักของภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 3 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล ในเขตสำนักชลประทานที่ 5, 6, 7 และ 8

 

ถัดไป

อบรมเว็บไซต์