บุคลากรส่วนวางโครงการที่ 2

          ส่วนวางโครงการที่ 2         

นายไพโรจน์  เตชะเจริญสุขจีระ

ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 2

 

นายฉัตรดำรงค์ หงษ์บุญมี

หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 1/2

นายอนุพล โสตวงศ์

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นางสาวพิมพญา โคสุวรรณ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 

นายเสรีสิทธิ์ ตาใจ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 

นายพุทธิพงษ์ ปริญญาพุฒิพงษ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวภิตินันท์ ดอกไม้

หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 2/2

นายทรงยศ บุตรโสภา

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 

นายวิเชียร จันทร์ชุม

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

 

นางสาววรรณภา พจนา

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

นายถิรวุฒิ เชียงกูล

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นางสาวณรักทิญา วงษ์แช่มา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

- ว่าง -

ช่างฝีมือสนาม ช.3

นางสาวณัฎฐา อู่ขุน

นักจัดการงานทั่วไป

   

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกานต์ชนิต ประดับเพ็ชร

นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวพรพิมล เลี้ยงพรม

นักจัดการงานทั่วไป