คำสั่ง - คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ ข 27/1/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ราย 1. นางสาวมลธิตา ฉิมเครือวัลย์ 2. นางสาวศศิธิดา สังแสตมป์ ให้ปฏิบัติงานที่ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 27/1/2566 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 1 ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง นางสาวถมยา สุวรรณประทุม

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/2/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จำนวน 2 ราย นางสาวประณาลีศ์ ธนานันท์ และนายธรรมนูญ คำจันทร์แก้ว