ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำหนองยองพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ (66)

ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำหนองยองพร้อมระบบส่งน้ำ ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

            เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่วนวางโครงการที่ 2 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 เจ้าหน้าที่และนายก อบต.หนองยอง ร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่และบริเวณจุดที่คาดว่ามีความเหมาะสม ในการก่อสร้างของโครงการประตูระบายน้ำหนองยอง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

LINE_ALBUM_ปตร.หนองหยอง_๒๓๐๓๑๕_114

          โครงการประตูระบายน้ำหนองยอง พร้อมระบบส่งน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำในหนองยอง และการนำน้ำไปใช้ในบริเวณที่ยังขาดแคลนน้ำ ที่ปัจจุบันประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ไม่สามารถใช้น้ำในด้านต่างๆได้เต็มที่ จึงอยากมีการกักเก็บน้ำให้อยู่ในหนองช่วงฤดูแล้ง

         จากการลงสำรวจพื้นที่ร่วมกัน พบว่าบริเวณหนองยองมีลักษณะตื้นเขินบริเวณตรงกลาง มีวัชพืชขึ้นหนาแน่น และปตร.มีสภาพชำรุด ทั้งนี้ด้านการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนั้น ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ได้ให้ความเห็นว่าควรมีการขุดลอกบริเวณหนองยองเพื่อเพิ่มระดับน้ำให้สูงขึ้น เก็บกักได้มากขึ้น จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในฤดูแล้งได้ ทั้งนี้ ส่วนวางโครงการที่ 2 จะนำข้อมูลทั้งหมดไปดำเนินการประมวลผล ประกอบการศึกษาโครงการและดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในลำดับต่อไป

ก่อนหน้า

ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ PL6 เขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ (66)

ถัดไป

ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการแก้มลิงหนองกุดโดก ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น (66)