ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ PL6 เขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ (66)

ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ PL6 เขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ

            เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายไพโรจน์ เตชะเจริญสุขจีระ (ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 2) ได้มอบให้ นางสาวภิตินันท์ ดอกไม้ (หัวหน้าฝ่ายวางโครงที่ 2 ส่วนวางโครงการที่ 2) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนวางโครงการที่ 2 และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่ และรวบรวมข้อมูลโครงการ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ PL6 เขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ตามแผนการศึกษางานวางโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ว่าที่ว่าที่ร้อยตรี ณัฐภัทร คำชาลี (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย) และผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่โครงการได้มาร่วมกันให้ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่


          โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ PL6 เขื่อนหัวนา เป็นโครงการประเภทสถานีสูบน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำน้ำจากการทดน้ำของเขื่อนหัวนาในแม่น้ำมูล ขึ้นมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร ให้กับราษฎรในท้องที่ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

         จากการประชุมรับฟังข้อมูลพบว่าสภาพปัญหาในพื้นที่โครงการพบว่าจะประสบปัญหาอยู่ 2 ลักษณะคือ ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร ทั้งนี้ด้านการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนั้น ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ได้ให้ความเห็นว่าโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ PL6 เขื่อนหัวนา จะช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรสามารถมีน้ำสำหรับการทำนาปีและนาปรังได้ ในด้านการตรวจสอบภูมิประเทศ พบว่าพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีการทำนาปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ สามารถวางระบบส่งน้ำให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่ได้ ทั้งในรูปแบบท่อ หรือ แบบคลองส่งน้ำ ทั้งนี้ ส่วนวางโครงการที่ 2 จะนำข้อมูลทั้งหมดไปดำเนินการประมวลผล ประกอบการศึกษาโครงการและดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในขั้นต่อไป

ก่อนหน้า

โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด (66)

ถัดไป

ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำหนองยองพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ (66)