โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด (66)

โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด

            กรมชลประทาน เปิดรับฟังความคิดเห็นพัฒนาลำน้ำยัง-ลำน้ำชีตอนล่างสร้างความมั่นคงแหล่งน้ำต้นทุนลดอุทกภัยกว่า 5 หมื่นไร่ วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุรชาติมาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) นายไพโรจน์ เตชะเจริญสุขจีระ ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการ 2 สำนักบริหารโครงการ นายสิทธิพงษ์ กระทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำและคณะ เข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาความหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

           โดยคณะผู้ศึกษาได้นำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่โครงการ กลุ่มผู้ใช้น้ำ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน

           เมื่อโครงการดังกล่าวพัฒนาตามแผนจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 56,000 ไร่ คิดเป็นภาพรวมผลประโยชน์เฉยปีละประมาณ 70 ล้านบาท เพิ่มความมั่นคงด้านแหล่งน้ำตันทุนให้กับพื้นที่เกษตรกรรมเดิมประมาณ 11,800 ไร่ และสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ไหมได้ประมาณ 15,000 ไร่ คิดเป็นผลประโยชน์เฉลี่ยปีละประมาณ 150 ล้านบาท บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับระบบประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง รวม25 หมู่บ้าน 2,273 ครัวเรือน โดยช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำประมาณ 0.1 ล้าน ลบ.ม /ปี คิดเป็นผลประโยชน์ เฉลี่ยปีะประมาณ 1.3 ล้านบาท

ก่อนหน้า

ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย จ.ชัยภูมิ (66)

ถัดไป

ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ PL6 เขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ (66)