ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย จ.ชัยภูมิ (66)

ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย จ.ชัยภูมิ       

           เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 นายฉัตรดำรงค์ หงษ์บุญมี หัวหน้าฝ่ายวางโครงที่ 1 ส่วนวางโครงการที่ 2 เจ้าหน้าที่ส่วนวางโครงการที่ 2 นายกฤตตรี ดวงจิตร หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ สำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 6 เจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 6 และเจ้าหน้าจากอบต.กุดตุ้ม อบต.ลาดใหญ่ อบต.โนนสะอาด อบต.หนองขาม อบต.ยางหวาย อบต.คอนสวรรค์ และอบต.ศรีสำราญ ร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่ และบริเวณจุดที่เป็นปัญหาของโครงการพัฒนาแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย จ.ชัยภูมิ

            โครงการแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย ตั้งอยู่ในเขตของอำเภอเมืองและอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นหนึ่งในโครงการแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชี ห้วยกล่ำเป็นลำน้ำที่แยกออกจากแม่น้ำชี ที่ตำบลกุดตุ้ม-ตำบลลาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 62 กิโลเมตร ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่าน 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลกุดตุ้ม ตำบลลาดใหญ่ ตำบลโนนสะอาด ตำบลหนองขาม ตำบลยางหวาย ตำบลคอนสวรรค์ และตำบลศรีสำราญ

           ปัจจุบันมีปัญหาในหลายๆด้าน เช่น ปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ ในขณะเดียวกันได้มีการก่อสร้างอาคารปิดกั้นลำน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำ ทั้งแบบอาคารที่สามารถควบคุมน้ำได้และอาคารที่ไม่สามารถควบคุมน้ำได้ ประกอบกับห้วยกล่ำไหลผ่านในพื้นที่หลายตำบลทำให้มีรูปแบบการพัฒนาที่แต่งต่างกันอยู่พบสมควร

           จากการลงสำรวจพื้นที่ร่วมกัน พบว่าในแต่ละตำบลมีความต้องการให้มีการพัฒนาโครงการที่สามารถช่วยกักเก็บน้ำในฤดูแล้งได้ อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำหลากได้ดียิ่งขึ้น บางพื้นที่มีความต้องการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูก มีความต้องการให้ขุดลอก ในบริเวณที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการขุดลอก รวมถึงการปรับปรุงอาคารเดิมที่ชำรุด การก่อสร้างอาคารใหม่ใน กุด หนอง แก้มลิงในพื้นที่ ซึ่งแนวทางแก้ปัญหาและข้อคิดเห็นต่างๆ จะนำสู่การปรับปรุงและจัดทำโครงการในลำดับต่อไป

ก่อนหน้า

ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการฝายบ้านปากหมาก อ.เมือง จ.เลย (66)

ถัดไป

โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด (66)