ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการฝายบ้านปากหมาก อ.เมือง จ.เลย (66)

ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการฝายบ้านปากหมาก อ.เมือง จ.เลย

           เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นายฉัตรดำรงค์ หงษ์บุญมี หัวหน้าฝ่ายวางโครงที่ 1 ส่วนวางโครงการที่ 2 เจ้าหน้าที่ส่วนวางโครงการที่ 2 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 และ นายก อบต.ศรีสองรัก ร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่และบริเวณจุดที่คาดว่ามีความเหมาะสม ในการก่อสร้างของโครงการฝายบ้านปากหมาก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 

           โครงการฝายบ้านปากหมาก เป็นความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก ที่ปัจจุบันประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ไม่สามารถใช้งานสถานีสูบน้ำที่อยู่เหนือฝายได้ อีกทั้งยังมีประชาชนบางส่วนไม่มีน้ำสำหรับเลี้ยงปลาในกระชัง จึงอยากมีการกักเก็บน้ำให้อยู่ในลำน้ำในช่วงฤดูแล้ง จากปัญหาดังกล่าวจึงส่งร้องของโครงการฝายกั้นน้ำในลำน้ำเลยมายังกรมชลประทาน

           จากการลงสำรวจพื้นที่ร่วมกัน พบว่าโครงการฝายบ้านปากหมากเป็นโครงการที่ก่อสร้างอาคารขวางลำน้ำเลย โดยสภาพลำน้ำเลย มีความกว้างค่อนข้างมาก มีตลิ่งที่สูง ในช่วงฤดูแล้งมีระดับน้ำอยู่ต่ำทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ำสำหรับการทำน้ำประปา และทำการเกษตรได้ การก่อสร้างฝายเพื่อยกระดับน้ำให้สูงขึ้น จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ส่วนวางโครงการที่ 2 ได้รวบรวมแนวทางแก้ปัญหาและข้อคิดเห็นต่างๆ และนำไปสู่การปรับปรุงและจัดทำโครงการในลำดับต่อไป

 

 

ก่อนหน้า

ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการผันน้ำพุทธอุทยาน - อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ จ.อำนาจเจริญ (66)

ถัดไป

ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย จ.ชัยภูมิ (66)