ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการผันน้ำพุทธอุทยาน - อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ จ.อำนาจเจริญ (66)

ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการผันน้ำพุทธอุทยาน - อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ จ.อำนาจเจริญ

      วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายธนพงศ์ วาระโว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน - อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ และโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน - อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 8-10 ตุลาคม 2564 ได้มอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินการตามข้อสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก้เกษตรกรในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือผู้แทน และราษฎรในพื้นที่รับฟังความคิดเห็นร่วมกับ สำนักบริหารโครงการ สำนักออกแบบและสถาปัตยกรรมกรมชลประทาน เพื่อเป็นแนวทางพิจารณาความเหมาะสมและการออกแบบ ต่อไป ณ ห้องประชุมชำนาญระเบียบกิจโครงการชลประทานอำนาจเจริญ

 

      วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธนพงศ์ วาระโว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เป็นผู้แทน ร่วมกับ สำนักบริหารโครงการ สำนักออกแบบและสถาปัตยกรรมกรมชลประทาน ลงพื้นที่ศึกษาโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน - อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ และโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน –อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคพร้อมทั้งแนวทางผันน้ำโครงการผันน้ำ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน – อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน – อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ส่วนวางโครงการที่ 2 จะได้นำเสนอแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำและจะนำข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและศึกษา จัดทำรายงานโครงการในลำดับถัดไป

 

ก่อนหน้า

ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการแก้มลิงกุดวังซอ พร้อมอาคารประกอบ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ (66)

ถัดไป

ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการฝายบ้านปากหมาก อ.เมือง จ.เลย (66)