ยินดีต้อนรับ ส่วนวางโครงการที่ 1
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

สาระน่ารู้

หัวข้อเด่น

โครงการที่ได้รับงบประมาณในปี 2561

ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการในรูปแบบภาพเสมือน 3 มิติ

หนังสือเวียน/ประกาศ/คำสั่ง

[ 13 ก.ย. 2563 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (จำนวน 1 ราย) นายนพดล ผากา
[ 02 ก.ย. 2563 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสมชัย คงทอง)
[ 26 มิ.ย. 2563 ] ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563)
[ 17 มิ.ย. 2563 ] ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอิสรพงษ์ ศิรบรรจงกราน) ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563
[ 17 มิ.ย. 2563 ] ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563
[ 21 เม.ษ. 2563 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
[ 10 เม.ษ. 2563 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 4)
[ 27 พ.ย. 2563 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/16/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ของเดือนธันวาคม 2563
[ 13 พ.ย. 2563 ] คำสั่งกรมชลประทานที่ 1263/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 13 พ.ย. 2563 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1285/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย) นายเจษฎาภรณ์ เจริญพงษ์ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ
[ 11 พ.ย. 2563 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 27/1/2563 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ นางสาวอติกานต์ โคพิชัย ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งเลขที่ 633 ไปปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชี
[ 05 พ.ย. 2563 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/15/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ของเดือนพฤศจิกายน 2563
[ 29 ต.ค. 2563 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1228/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย) นางสาวอรพรรณ จุลภักดิ์ ย้ายไปสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
[ 27 ต.ค. 2563 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1219/2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นายอิสรพงษ์ ศิรบรรจงกราน ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ สังกัดฝ่ายวางโครงการที่ 2 ส่วนวางโครงการที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การดำเนินการ


นายพรมงคล ชิดชอบ

ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการ 1


พฤ
อา

กิจกรรมทั้งหมด