บุคลากรส่วนวางโครงการที่ 1

 

นายพรมงคล  ชิดชอบ

ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 1

   

นายปรเมศวร์  จิราพงศ์

รก.หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 1/1

 

นายอัฑฒ์  ณ นคร

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

 

นายสมชัย  คงทอง

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

 file_9

นายวีระกรณ์  คงนาน

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

 

น.ส.ศิริกัญญา  หลักฐาน

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

นายปิยะภัทร  แช่มชื่น

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

file_1

นายชลธี โก๊สุโข

รก.หัวหน้าฝ่ายวางโครงการที่ 2/1

นางสาวอิสรยาภรณ์  ไชยคำ

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

นายเสียงซอ  แจ้งบำรุง

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

นางสาวอรวรรณ  คงกลับ

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

 

นายอรรถพร  พวงผิว

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

 

ว่าง

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ