แกลลอรี่ - ประชุมหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการศึกาาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง