แกลลอรี่ - การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านดารบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก