แกลลอรี่ - ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 1 นายพรมงคล  ชิดชอบ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ THAICID National e-SYMPOSIUM 2021 ครั้งที่ 14