ยินดีต้อนรับ ส่วนวิศวกรรม
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

หนังสือเวียน/ประกาศ/คำสั่ง

[ 08 พ.ค. 2566 ] ขอส่งรายงานรายรับ - รายจ่าย งบการเงินสวัสดิการสำนักบริหารโครงการ ประจำเดือนเมษายน 2566
[ 10 เม.ษ. 2566 ] ขอส่งรายงานรายรับ - รายจ่าย งบการเงินสวัสดิการสำนักบริหารโครงการ ประจำเดือนมีนาคม 2566
[ 27 มี.ค. 2566 ] การจัดทำหลักฐานประกอบการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ในระบบบริหารเงินงบประมาณและเงินกันไว้เหลื่อมปี (Budget Information System : BIS)
[ 27 มี.ค. 2566 ] ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร
[ 15 มี.ค. 2566 ] ขอส่งรายงานรายรับ - รายจ่าย งบการเงินสวัสดิการสำนักบริหารโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
[ 18 ม.ค. 2566 ] แนวทางการขับเคลื่อน "นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[ 11 พ.ย. 2565 ] การประเมินบุคคลและประเมินผลงานของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
[ 08 พ.ค. 2566 ] ขอส่งสำเนาประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อตัว (นางสาวธนกร จาตุวงษ์)
[ 23 มี.ค. 2566 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (นางสาวพิมพญา โคสุวรรณ และนางสาวจีรวรรณ พรหมมา)
[ 06 ก.พ. 2566 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ นายเสรีสิทธิ์ ตาใจ
[ 06 ก.พ. 2566 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ นางสาววันทนีย์ สกุลศักดิ์
[ 20 ม.ค. 2566 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 20 มกราคม 2566 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส3)
[ 20 ธ.ค. 2565 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 3
[ 17 ธ.ค. 2565 ] ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
[ 02 มิ.ย. 2566 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 27/2/2566 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ราย นางสาวชนกภรณ์ เสือพิทักษ์ และนางสาวณัฐวิรมณ รักษา
[ 31 พ.ค. 2566 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 700/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 3 ราย) นายกฤษณะ อติเปรมานนท์, นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์สุข และนายกิติพจน์ สมบูรณพนา
[ 25 พ.ค. 2566 ] คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 27/1/2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน นางสาวอติกานต์ โคพิชัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารโครงการ
[ 24 พ.ค. 2566 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/6/2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง ฝ่ายวางโครงการที่ 2 ส่วนวางโครงการที่ 4 สำนักบริหารโครงการ ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ฝ่ายวางโครงการที่ 1 ส่วนวางโครงการที่ 4
[ 22 พ.ค. 2566 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 652/2566 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (จำนวน 3 ราย) นายอรรถพร พวงผิว นายวิเชียร จันทร์ชุม และนายกฤติกร ธนาวิศิษฏ์สวัสดิ์
[ 22 พ.ค. 2566 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 653/2566 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายทศพร ขุนจันทวงษ์)
[ 16 พ.ค. 2566 ] ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 630/2566 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นางสาววันทนีย์ สกุลศักดิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การดำเนินการ


นายพนมศักดิ์  ใช้สมบุญ

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม


พฤ
อา

กิจกรรมทั้งหมด