ยินดีต้อนรับ ส่วนวิศวกรรม

หนังสือเวียน/ประกาศ/คำสั่ง

[ 02 พ.ค. 2565 ] บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2565
[ 07 เม.ษ. 2565 ] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
[ 09 มี.ค. 2565 ] แบบฟอร์มการเสนอผลงานและข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
[ 09 มี.ค. 2565 ] แนวทางการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา
[ 04 มี.ค. 2565 ] แนวทางการดำเนินการเรื่องย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการในต่างสายงานและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกันกับสายงานที่ผู้นั้นดำรงอยู่หรือเคยดำรงอยู่ในระดับเดียวกัน
[ 08 ก.พ. 2565 ] บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2565
[ 08 ก.พ. 2565 ] บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2564
[ 05 พ.ค. 2565 ] ประกาศสำนักบริหารโครงการ เรื่อง รายชื่ื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สอบสัมภาษณ์)
[ 02 พ.ค. 2565 ] ประกาศสำนักบริหารโครงการ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก
[ 12 เม.ษ. 2565 ] ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ ตำแหน่งเลขที่ 5197
[ 01 เม.ษ. 2565 ] ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักบริหารโครงการ
[ 22 ม.ค. 2565 ] ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565)
[ 22 ม.ค. 2565 ] ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส ลงวันที่ 18 มกราคม 2565
[ 29 ต.ค. 2564 ] ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (นายวิวัฒน์ ฉัตรชัยสุริยา)
[ 12 พ.ค. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 434/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย นางสาวณัฐธยาน์ พลทอง)
[ 12 พ.ค. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 427/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นางสาวพิมแพร เต็มสงสัย)
[ 10 พ.ค. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 425/2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย) นายธรรมนูญ คำจันทร์แก้ว
[ 06 พ.ค. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/13/2565 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ของเดือนพฤษภาคม 2565 ระหว่างวันที่ 7-31 พฤษภาคม 2565
[ 28 เม.ษ. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 95/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่องแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ
[ 28 เม.ษ. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 96/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เพิ่มเติม นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ
[ 27 เม.ษ. 2565 ] คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 381/2565 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การดำเนินการ


นายพนมศักดิ์  ใช้สมบุญ

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม


พฤ
อา

กิจกรรมทั้งหมด