งานจ้านที่ปรึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม

โครงการ
โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองขลุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย
โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี 
โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำนางั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำน้ำทิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง 
โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่อ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่สุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยทม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร 
เอกสารเพิ่มเติม
ขออนุมัติดำเนินการจ้างที่ปรึกษา-แม่แวน
คำสั่ง คกก. แม่แวน
ถัดไป

พื้นที่จังหวัด ตารางสรุปโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่