โครงสร้างบุคลากร

ส่วนวิศวกรรม

หัวห้าส่วนวางโครงการที่ 3 รักษาการหัวหน้าส่วนวิศวกรรม

นายพนมศักดิ์  ใช้สมบุญ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 5211

ฝ่ายวิศวกรรม

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

 

(ว่าง)

ตำแหน่งเลขที่ 5213

 

นายทศพร  วิชัยพฤกษ์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 5215

 

-

-

วิศวกรชลประทาน (พนักงานราชการ)

ตำแหน่งเลขที่ 6400

ฝ่ายบริหารข้อมูลและแผนงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารข้อมูลและแผนงาน

นายชคพล  สิงห์โต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 5212

 

นายอมร  ชัยอารีกิจวัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 5216

 

นางสาวพิมแพร  เต็มสงสัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 5217

 

นายกฤษณล  รักโข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 5218

 

น.ส.พัชรินภรณ์  โยธาภักดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 5219

 

บุคลากรสายสนับสนุน
 

นางสาวดุษฎี ธงสุวรรณ

พนักงานธุรการ ส 3 (ลูกจ้างประจำ)

ตำแหน่งเลขที่ 12771

 

 

นายอนุสรณ์ กอนแสง

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิเตอร์ (พนักงานราชการ)

ตำแหน่งเลขที่ 7056

 

 

นายกฤษฎ์กร แสงแห่งธรรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ลูกจ้างชั่วคราว)

เลขที่อัตรา 2700031

 

 

นางสาววัลยา ตรีคะณา

เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)

เลขที่อัตรา 2700036