โครงสร้างบุคลากร

ส่วนวิศวกรรม

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม

นายพนมศักดิ์  ใช้สมบุญ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 5211

ฝ่ายวิศวกรรม

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายวิวัฒน์ ฉัตรชัยสุริยา

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 5213

 

นายชนินทร์ ทรงชน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 5214

 

 

นางสาวเมธาพร ถูกต้อง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 5215

 

นายพงศกร  แสนสุข

วิศวกรชลประทาน (พนักงานราชการ)

ตำแหน่งเลขที่ 5908

นางสาวนิตา  ตาดวงษ์

วิศวกรชลประทาน (พนักงานราชการ)

ตำแหน่งเลขที่ 5919

นายธนากร  บุรินทรโกษฐ

วิศวกรชลประทาน (พนักงานราชการ)

ตำแหน่งเลขที่ 6400

ฝ่ายบริหารข้อมูลและแผนงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารข้อมูลและแผนงาน

นายชคพล  สิงห์โต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 5212

นายกฤษณะ อติเปรมานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 5216

น.ส.กาญจนา นิยมมาก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 5217

น.ส.ศุภานิช​ เหมือนสังข์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 5218

นายกฤษณล  รักโข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 5219

บุคลากรสายสนับสนุน
 

นางสาวดุษฎี ธงสุวรรณ

พนักงานธุรการ ส 3 (ลูกจ้างประจำ)

ตำแหน่งเลขที่ 12771

 

นายอนุสรณ์ กอนแสง

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิเตอร์ (พนักงานราชการ)

ตำแหน่งเลขที่ 7056

 

นายกฤษฎ์กร แสงแห่งธรรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ลูกจ้างชั่วคราว)

เลขที่อัตรา 2700031

 

นางสาววัลยา ตรีคะณา

เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)

เลขที่อัตรา 2700036